TH
Charters Download
กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรของประธานกรรมการบริษัท
Code of Conduct Download
Code of Conduct
Corporate Policies Download
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการประชุมคณะกรรมการบริษัท
นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายการจ่ายปันผล
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายการพิจารณาอายุสินค้าคงเหลือ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายบัญชี
นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
นโยบายการบริหารงานบุคคล
นโยบายจัดซื้อ-จัดจ้าง
นโยบายระบบสารสนเทศ
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการเงิน
Corporate Document Download
วัตถุประสงค์สำหรับบริษัท
ข้อบังคับบริษัท
โครงสร้างองค์กร
ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
คู่มืออำนาจการอนุมัติ (ใหม่)
คู่มือการบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
Succession Plan
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน IT
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป