EN
กฏบัตรคณะกรรมการ ดาวน์โหลด
กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรของประธานกรรมการบริษัท
จรรยาบรรณ ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายของบริษัท ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการประชุมคณะกรรมการบริษัท
นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายการจ่ายปันผล
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายการพิจารณาอายุสินค้าคงเหลือ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายบัญชี
นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
นโยบายการบริหารงานบุคคล
นโยบายจัดซื้อ-จัดจ้าง
นโยบายระบบสารสนเทศ
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการเงิน
เอกสารบริษัท ดาวน์โหลด
วัตถุประสงค์สำหรับบริษัท
ข้อบังคับบริษัท
โครงสร้างองค์กร
ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
คู่มืออำนาจการอนุมัติ (ใหม่)
คู่มือการบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนการสืบทอดตำแหน่ง
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน IT
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป