EN

SFT เยี่ยมเยียนมูลนิธิบ้านจริงใจ

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายที่จะพัฒนาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้สามารถตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง...นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอีกด้วย

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานชาวชริ้งเฟล็กซ์เดินทางไปเยี่ยมเยียนและสร้างรอยยิ้ม ให้กับน้องๆ ที่มูลนิธิบ้านจริงใจ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมกับมอบทุนสนับสนุนและสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นอีกมากมาย เพื่อทางมูลนิธิได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้กับผู้รับ นับว่าเป็น โอกาสที่ดีในการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและพร้อมที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับนั่นเอง

ในโอกาสนี้ บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน ขอเดินหน้าจัดทำโครงการ CSR ต่อไป และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเอง