EN
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(แก้ไข) แจ้งข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
แจ้งข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)