EN

ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

" A leading manufacturer of shrink sleeves label "

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (การบริการงานภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทา
  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Yongtown State University, USA.
  • ปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 (วปอ. 57)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23 (วตท. 23)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2562 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน : กรรมการเลขาธิการ, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2560 - 2561 : กรรมการเหรัญญิก, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2558 - 2559 : กรรมการรองเลขาธิการ, หอการค้าไทย
2557 - 2558 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาผังเมือง, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท ทะเลใสทรายขาวแอทชุมพร จำกัด
2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
2554 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ, บริษัท วินเทจ บ้านและที่ดิน จำกัด
2549 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ, บริษัท บัวทองธานี บ้านและที่ดิน จำกัด
2545 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ, บริษัท บัวทองธานี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2543 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ, บริษัท บัวทองธานี แมเนจเม้นท์ จำกัด
2534 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ, บริษัท ไทยวิวัฒน์โฮมวิลเล็จ จำกัด
2533 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ, บริษัท บีทีเอ็น พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด