EN

นายสุภเดช ธนากรฐิติคุณ

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง

" A leading manufacturer of shrink sleeves label "

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • ปริญญาตรีสาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2553 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง, บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)